Avatar

Lớp học xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng

Share

Kỹ sư xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cần cập nhật những công nghệ gì cho năm 2023.

Là tác giả của https://bluestudio.ai và làm NLP mỗi ngày, mình tin rằng những ghi chú này sẽ giúp bạn có một cái nhìn cho năm 2023 tốt hơn.

  • Các trend và dự đoán:

  • Mô hình ngôn ngữ lớn

  • Xu hướng sử dụng Pre-trained models

  • Mô hình đa ngôn ngữ

  • Xử lý văn bản dài Các lab thực hành:

  • Thực hành xây dựng mô hình lớn trên Tiếng Việt