Avatar

Kỹ sư lập trình Fullstack

Share

Lớp học Backend đủ để bạn có thể đi làm với mức lương khởi điểm tốt.

Mức lương khởi điểm sau lớp học: $600/tháng

Các công nghệ được giảng dạy trong lớp học

Công nghệ Fullsack:

  • Express JS/Node JS

  • Next JS

  • React JS

  • MongoDB

  • Cloud bao gồm AWS/Google Cloud

  • MicroServices